Goldfinch Flight Academy — Відео 4.1 — Загальні умови угоди (General Deal Terms)

  1. Перший — це терміновий кредит (Term loan). Це кредит, в рамках якого кредитор надає позичальникові (Borrower) одноразову суму грошей, яку також називають «основна сума», за умови, що позичальник (Borrower) поверне її відповідно до заздалегідь встановленим графіком погашення. Про даних графіках я розповім трохи пізніше в даному відео.

--

--

Dynamics 365 Practice Lead | PhD in Marketing & Doctor of Economic Sciences

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store